info@jiskravir.cz (+420) 704 656 111

Pravidla běžeckých závodů

SPORTOVNÍ KLUB JISKRA VÍR

PRAVIDLA PRO BĚŽECKÉ ZÁVODY

POŘÁDANÉ JISKROU VÍR, Z.S.

(dále jen pořadatel)

Do akce Vírský běžecký pohár 2024 je zařazeno 5 závodů, 18. ročník Běh kolem Vírské přehrady (28 km), 3. ročník týmové štafety Běhu kolem Vírské přehrady (2 x 14 km), 71. ročník Malého svrateckého maratonu (32 km), 4. ročník týmové štafety Malého svrateckého maratonu (4 x 8 km) a 2. ročník týmové štafety Malého svrateckého maratonu (2 x 16 km).

REGISTRACE A STARTOVNÉ

 1. Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo v místě určeném pořadatelem.
 2. Registrace je platná až po zaplacení startovného. Zaplacením se rozumí připsání startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď převodem nebo hotově.
 3. Bez uhrazení startovného je přihláška neplatná. Startovné musí být uhrazeno do 3 dnů od registrace. Pokud pořadatel neobdrží startovné bude přihláška stornována.
 4. Platba startovného převodem je možná pouze do data uvedeného v propozicích jednotlivých závodů na internetových stránkách pořadatele. Pozdější úhrada je možná pouze hotově v den konání akce na místě určeném pořadatelem pro prezenci.
 5. Startovné je nevratné.
 6. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl na straně pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), startovné se nevrací.
 7. Cena startovného je uvedena v propozicích jednotlivých závodů na internetových stránkách pořadatele.
 8. Bankovní spojení pro úhradu startovného: 5311201953/2010 (Fio banka, a.s.), způsob identifikace plátce je specifikovaný v propozicích jednotlivých závodů na internetových stránkách pořadatele.
 9. Počet účastníků je omezen a je uvedený v propozicích jednotlivých závodů na internetových stránkách pořadatele.

STARTOVNÉ ZAHRNUJE

 • Startovní číslo,
 • medaili,
 • balíček se sportovní výživou po závodě,
 • šatna, úschovna, sprchy,
 • zdravotní služba,
 • občerstvení na trati i v cíli,
 • odměny závodníků za umístění jsou uvedeny v propozicích jednotlivých závodů na internetových stránkách pořadatele.

ZÁVOD

 1. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit.
 2. Každý účastník závodu musí dodržovat pravidla fair-play.
 3. Věk účastníků není omezen spodní ani horní hranicí.
 4. Závod je otevřený zdravotně způsobilým běžcům.
 5. Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE se souhlasem zákonného zástupce (písemný souhlas s účastí v závodě od svého zákonného zástupce musí mít účastník s sebou při prezenci).
 6. Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 7. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a riziko.
 8. Každý účastník prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn.
 9. Každý účastník odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
 10. Účastníci se řídí pokyny pořadatele a pořadatelské služby.
 11. Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu.
 12. Každý účastník musí mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně).
 13. Startovní číslo nesmí být při startu ani při doběhu v cíli překryto.
 14. Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejména škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem nebo jeho sledováním.
 15. Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze na daném místě a v čase určeném pořadatelem v propozicích závodu.
 16. Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 17. Účastník závodu se musí v místě prezentace prokázat občanským průkazem nebo pasem.
 18. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu, porušení vede k diskvalifikaci.
 19. Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 20. Závodníci jsou po přihlášení do závodu automaticky zařazeni do dané věkové kategorie dle data narození.
 21. Je zakázáno si jakkoliv zkracovat závodní trať, porušení vede k diskvalifikaci.
 22. Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě kolečkové brusle, trekkové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky, běžet se psem a dětským kočárkem.
 23. Každý účastník bere na vědomí, že se závod koná na pozemní komunikaci a je povinen dodržovat pravidla silničního provozu.
 24. Běžci s pomalejším tempem než je průměrné tempo závodu, časový limit 4 hod. mohou být pořadatelem vpuštěni na trať před oficiálním startem závodu, ale musí se pohybovat v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích.
 25. Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu a v cíli.
 26. Závody se běží na určených tratích dle propozic k jednotlivým závodům.
 27. Štafetový tým musí mít 2 nebo 4 členy (bez rozdílu pohlaví) dle propozic jednotlivých závodů.
 28. Předávky štafet budou po trati v úsecích 8, 16 a 24 km Malého svrateckého maratonu a na úseku 14 km Běhu kolem Vírské přehrady. Doprava na místo předání je v režii závodních týmů, pořadatel zajistí parkovací kapacity v dostupné vzdálenosti místa předávky štafety.
 29. Čas se měří pro všechny od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí.
 30. Ceny pro vítěze jsou zveřejněny v propozicích jednotlivých závodů na internetových stránkách pořadatele. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 31. Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.jiskravir.cz
 32. Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci či následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 33. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 34. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, epidemie apod.) je  pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Registrací k závodu účastník souhlasí s tím, aby Jiskra Vír, z.s. zpracovával jako Správce osobních údajů jeho údaje uvedené v registraci.

Dále souhlasí se zpracováním fotografií, videí, zvukových záznamů pořízených na sportovních akcích (tzv. audiovizuální prezentace), a to za účelem umožnění prezentačních a marketingových aktivit Jiskry Vír, z.s.. Audiovizuální prezentace bude zpracovávána přiměřeným způsobem a v přiměřeném období i po skončení uskutečněného závodu, ke kterému se účastník registroval.

Jiskra Vír dále informuje, že uvedené Osobní údaje o registrovaných účastnících budou zpracovávány a uchovávány až po dobu 10 let po ukončení jejich účasti na registrovaném závodu. V případech, kdy jsou osobní údaje součástí historických, sportovních a obdobných dokumentů dokládajících činnost Jiskry Vír, z.s. (např. kroniky, síně slávy, výkazy výsledků závodů, soutěží apod.), budou uchovávány po celou dobu existence Jiskry Vír, z.s..